Rusko

Matej Oliva 1.1.2009

fotka

Země nádherné přírody, dlouhé historie, rozmanité kultury a neomezených možností. To všechno za svými hranicemi skrývá Rusko.

Základní informace
Název Ruská federace
Hlavní město Moskva
Hlava státu Dmitrij MEDVEDEV
Státní zřízení republika
Úřední jazyk Na celém území Ruské federace je úředním jazykem ruština. Na území republik, krajů, oblastí a autonomních okruhů jsou úředními jazyky rovněž jazyky národní, pokud tak stanoví ústavy těchto subjektů. Z neruských jazyků jsou nejpoužívanější tatarština (3 %) a ukrajinština (1 %).
Měna ruský rubl (RUR)
Jízda vpravo
Podnebí mírný pás, arktický pás
Zastupitelské úřady 123056 Moskva, ul. J.Fučíka 12/14
tel.: 007 495 251 05 44 – 45 ústředna
007 495 251 05 40 – 43 informace
fax: 007 495 250 15 23
e-mail: moscow@embassy.mzv.cz
Čas SEČ +2

Bezpečnostní situace v jednotlivých částech země je velmi rozdílná. Při cestách mimo velké aglomerace se doporučuje cestovat ve skupinách, nevyhledávat náhodné známosti a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech je třeba ihned uvědomit místní policii a nejbližší zastupitelský úřad ČR v RF (Moskva, Sankt Petěrburg nebo Jekatěrinburg).
Důrazně se nedoporučuje cestovat do takových oblastí RF, kde probíhá či latentně hrozí ozbrojený konflikt nebo existuje reálné nebezpečí napadení (např. oblast na jihu RF, především Čečensko, Ingušsko, Dagestán). V neodkladných případech, kdy je nutno cestu přesto uskutečnit, se doporučuje předem získat informace o cílové oblasti na zastupitelských úřadech RF v ČR a na omezení, která pro vstup do těchto oblastí platí.
Rovněž se doporučuje o zamýšlené cestě do rizikových oblastí informovat příslušné zastupitelské úřady ČR v RF.

Doklady
Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe:
• cestovní pas nebo jiný cestovní doklad
• platné ruské vízum
• finanční prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF
• doklad o cestovním zdravotním pojištění na území RF.

Víza
O ruské vízum mohou občané České republiky požádat pouze na velvyslanectvích a konzulátech RF v zahraničí. Žádost o udělení víza je možno předložit osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby formou notářsky ověřené plné moci.
Předpokladem pro udělení víza je:
• pozvání k pobytu na území RF, jehož forma je uvedena na webové stránce MZV RF
• smlouva s cestovní společností o poskytnutí služeb a potvrzení o přijetí cizince organizací provádějící turistickou činnost
• rozhodnutí MZV RF, zasílané na zastupitelské úřady
• ve výjimečných případech rozhodnutí diplomatických a konzulárních úřadů RF na základě písemné žádosti občana
• rozhodnutí Federální migrační služby o povolení dočasného pobytu cizince v RF, popř. o přiznání statutu běžence
• u cizince, který pobývá ve státě, jehož není státním občanem, může obdržet vízum do RF za předpokladu, že má ve státě pobytu povolení k pobytu na dobu více než 90 dnů. Výjimka z této zásady je možná u oficiálních mezinárodních a vnitrostátních ekonomických, společensko-politických, vědeckých, kulturních, sportovních a církevních akcí, v případě neodkladného léčení, těžké nemoci nebo smrti blízkého rodinného příslušníka, žijícího v RF, popř. na základě vzájemnosti
Žádat o udělení ruského víza až na hraničním přechodu obecně není možné.
Při podání žádosti se předkládá

1) platný cestovní pas, který musí mít nejméně dvě čisté stránky určené k udělení víz a jeho platnost nesmí skončit dříve než 6 měsíců po uplynutí platnosti požadovaného víza. Výjimky platí:
• v případě neodkladného léčení, těžké nemoci nebo smrti blízkého rodinného příslušníka (manžel, manželka, děti, rodiče, sestra a bratr), kde nesmí platnost pasu skončit dříve než platnost víza,
• v případě studijního nebo pracovního víza, kde nesmí platnost pasu skončit dříve než 6 měsíců od okamžiku počátku platnosti víza,
• u diplomatických a služebních víz, kde není nestanovena minimální doba platnosti pasu,

2) vyplněná vízová žádost (kromě hlav cizích států a vlád), kterou je možné vyplnit v jazyce státu, kde se podává žádost, nebo rusky popř. anglicky a osobně podepsaná žadatelem. Žádost vyplňovaná na ruském území se vyplňuje rusky nebo anglicky,

3) jedna černobílá nebo barevná fotografie o rozměru 3 x 4 cm s čelním pohledem fotografované osoby, bez brýlí se zatemňujícími skly. Zakrytí části hlavy pokrývkou je možné jen u cizinců ze zemí, kde je nošení pokrývky hlavy povinným prvkem jejich národnostní nebo náboženské příslušnosti a je-li tak cizinec zobrazen na fotografii v jeho cestovním pasu,

4) doklad o nemocenském pojištění na dobu pobytu v RF. Pojištění se nevyžaduje u nositelů diplomatických, služebních pasů a jejich návštěv, u pracovníků státní služby cizího státu cestujících do RF na pozvání federálních orgánů státní moci a orgánů státní moci subjektů RF a také v případech mezinárodní vzájemnosti,

5) jestliže cizinec žádá o udělení víza na dobu delší než tři měsíce, musí předložit i certifikát o nepřítomnosti viru AIDS. Výjimka platí pro pracovníky diplomatických a konzulárních úřadů, mezinárodních a mezivládních organizací a členy jejich rodin.

Další podrobnosti, zejména pokud se týče náležitostí fotografie, pojištění, certifikátu o nepřítomnosti AIDS atd. jsou uvedeny na internetové stránce
MZV RF: www.mid.ru
Před cestou je třeba si zkontrolovat, na jaké období je vízum vydáno. Po dobu platnosti víza může cizinec na území RF vstoupit, pobývat zde a v tomto období musí také území RF opustit. Pokud cizinec potřebuje na území RF zůstat i po skončení platnosti víza, musí u místní pobočky Federální migrační služby RF požádat o prodloužení platnosti víza. Turistické vízum lze prodloužit až na celkových 180 dnů pobytu v RF.

Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno "ОДНОКРАТНАЯ", lze použít pouze k jednomu pobytu v RF. Za jeden pobyt v RF se považuje i situace, kdy cestující opustí RF a projede přes třetí zemi do jiného území RF (např. do Kaliningradské oblasti).

Vícenásobné vstupní vízum s platností až do jednoho roku lze udělit členům oficiálních delegací, podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, řidičům vozidel v mezinárodní nákladní a osobní dopravě, posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích, účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu, novinářům, účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy v případě, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum.

Vícenásobné vstupní vízum s platností na dva roky lze udělit občanům ČR uvedeným v předchozím odstavci za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využili jednoroční vícenásobné vstupní vízum.
U vícenásobných víz nesmí celková doba pobytu překročit 90 dnů během 180-ti denního období.
Cena za vydání víza pro občany zemí EU, které podepsaly Dohodu o zjednodušení vydávání víz občanům EU a RF, činí 35 euro, v případě vydání expresního víza (za 3 dny) činí poplatek 70 euro. Platby se provádí v českých korunách.
Cena za vydání dlouhodobého víza činí 1500,- Kč, osoby mladší 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.
Odmítnutí udělení víza
Na udělení víza pro vstup na teritorium RF není právní nárok.

Udělení víza může být odmítnuto, jestliže:
• je to nezbytné k zabezpečení obranyschopnosti nebo bezpečnosti ruského státu, společenského pořádku nebo ochrany zdraví obyvatelstva,
• během předchozího pobytu v RF byl cizinec vyhoštěn nebo deportován a ode dne tohoto administrativního opatření neuplynulo 5 let,
• nebyl zahlazen jeho trest za spáchání těžkého nebo zvláště těžkého trestného činu na území RF, nebo i za jeho hranicemi,
• cizinec nepředložil dokumenty potřebné k udělení víza nebo neprokázal existenci prostředků na pobyt na území RF a vycestování z něho,
• se cizinec stal na území RF nežádoucí osobou,
• cizinec předložil padělané dokumenty, nebo sdělil nepravdivé informace o své osobě a cíli pobytu v RF.
Ruské vízum nepotřebuje občan ČR, pokud se prokáže

a) platným povolením k trvalému pobytu v RF (tzv. вид на жительство),
nebo

b) platným diplomatickým pasem ČR a cestuje do RF na krátkodobou návštěvu (celková doba pobytu nesmí přesáhnout 90 dní během půl roku),
nebo

c) že je pasažérem lodi, která má právo převážet pasažéry, a vstupuje na území RF přes námořní nebo říční přístav na dobu maximálně 72 hodin za podmínky, že se neodkloní od plánovaného organizovaného turistického programu (dokladem je seznam pasažérů),
nebo

d) že územím RF pouze projíždí a neopustí přitom tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je povinen doložit letenkou prokazující, že mu po příletu do RF navazuje let z RF do třetího státu, a dále vízem takového třetího státu, je-li potřeba). Pokud občan přiletí na terminál letiště (např. Šeremetěvo 1) a pokračuje z jiného letiště v témže městě (např. Domodědovo, Vnukovo) anebo pokračuje v cestě ze stejného letiště, ale z jiného terminálu (např. Šeremetěvo 2), ruské vízum potřebuje, neboť musí opustit tranzitní prostor daného terminálu, na který přicestoval.

Před vstupem do RF musí občan ČR vyplnit dvoudílnou migrační kartu, jejíž jeden díl odevzdá při pasové kontrole na vstupu RF a vstupním razítkem hraničního přechodu orazítkovaný druhý díl odevzdá pasové kontrole při výstupu z RF.
Je-li účelem vstupu do RF pouze tranzit do třetího státu, musí mít občan ČR ve svém cestovním dokladu vízum tohoto třetího státu, je-li potřebné. Pro případ, že by do takového třetího státu nebyl občan ČR vpuštěn, musí občan prokázat, že má zajištěn návrat do ČR (např. zpáteční letenkou).
Při ztrátě nebo krádeži cestovního dokladu je nutné neodkladně informovat místní policii, která o ztrátě či krádeži vystaví potvrzení. Takto postižený občan se musí dostavit na nejbližší český zastupitelský úřad v RF a požádat o vystavení náhradního cestovního dokladu. Opouští-li občan ČR území RF v době platnosti víza, může s náhradním cestovním dokladem opustit území RF, aniž by se musel na ruské úřady obracet se žádostí o vystavení výjezdního víza.
Pro případ ztráty nebo krádeže dokladů se doporučuje vzít si s sebou kopii datové stránky cestovního dokladu, fotokopii ruského víza, případně dalších dokumentů (např.fotokopie řidičského průkazu, technického průkazu nebo pojištění).

Zdravotní péče
Úroveň zdravotní péče poskytované cizincům, včetně občanů EU je závislá na lokalitě poskytování a zejména na zdravotnického zařízení. V privátních zdravotnických zařízení je kvalita poskytované péče na vyšší úrovni než ve státních zařízeních, ale podstatně dražší. Ve státních nemocnicích je hospitalizace do 5 dnů bezplatná, jestliže je pacient do nemocnice dopravován rychlou záchrannou službou.

Sjednání cestovního zdravotního pojištění je podmínkou udělení víza pro vstup na teritorium Ruské federace, tudíž se o cizince v případě nutnosti ošetření či využití zdravotnického zařízení stará asistenční služba pojišťovny, u které bylo v ČR sjednáno cestovní pojištění. Zdravotní pojištění při cestě do RF lze sjednat u příslušných instuitucí, které jsou držiteli licence na sjednávání pojišťovacích služeb v zahraničí. Jedná se např. o pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, České pojišťovny, a.s., Zdravotní pojišťovny MV RF, pojišťovny Allianz, apod.

Z povinosti být pro cesty do RF zdravotně pojištěn jsou vyňati držitelé diplomatických a služebních pasů a jejich návštěvy, pracovníci státní služby cizího státu cestující do RF na pozvání státních, resp. místních orgánů.
V rámci Českého domu v Moskvě existuje zdravotní ambulance nemocnice Na Homolce, která poskytuje základní zdravotní péči včetně laboratorního vyšetření a EKG.

3. Tverskaja-Jamskaja (umístění naproti vchodu ČSA)
tel. ordinace 8 499 978 70 61
tel. lékař 8 499 972 63 69
tel. sestra 8 499 978 71 39
Ordinační hodiny: Po až Pá 08:30–16:30

Pobyt v hotelu
Na území RF se na cizince vztahuje povinnost ohlásit adresu místa pobytu na tzv. миграционный учет a při odjezdu z RF povinnost cizince odhlásit.. Tuto povinnost za cizince plní ubytovací zařízení popř. přijímající strana. Cizinec má povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

Pobyt v ubytovacím zařízení
Ubytovacím zařízení se rozumí hotel nebo jiná instituce poskytující ubytování, např. sanatorium, penzion, turistická chata, kempink, dětský tábor, nemocnice, apod. Podle výkladu Federální migrační služby RF se ubytovacím zařízením rozumí také Český dům při Velvyslanectví ČR v Moskvě. Ubytovacím zařízením se zde rozumí také vazba, vězení nebo instituce sociální rehabilitace.
Ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého cizince, tedy i občana ČR, kterého ubytovalo, bez ohledu na délku jeho pobytu v RF nebo v ubytovacím zařízení. Informaci o nástupu ubytování je ubytovací zařízení povinno předat místně příslušné pobočce Federální migrační služby RF (dále též FMS) spolu s požadovanými doklady nejpozději do 24 hodin, ukončení ubytování je ubytovací zařízení povinno ohlásit nejpozději do 12.00 hod. následujícího dne.

Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení
Povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR bydlí nebo pracuje. Přijímající stranou je ze zákona i Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty ČR v Peterburgu a Jekaterinburgu. Přijímající stranou nemůže být občan ČR, který v RF pobývá na vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu.

Přijímající strana je povinna zaregistrovat občana ČR v případě, že pobyt v RF přesáhne 3 kalendářní dny. Pokud občan ČR přicestuje do RF na dobu kratší než 3 kalendářní dny a není ubytován v ubytovacím zařízení, nepodléhá registraci. Povinnost registrace musí být splněna nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne příjezdu do místa ubytování. Odcestování občana ČR je přijímající strana povinna oznámit nejpozději do 2 kalendářních dnů.
Během tranzitu přes území RF (například vlakem) cizinec povinnosti registrace nepodléhá.

V případě ztráty víza či jakékoliv změny víza je vhodné mít kontakty na zvoucí ruský subjekt. Pokud se cizinec zdržuje na území RF nelegálně či nedisponuje dokladem o splnění ohlašovací povinnosti po dobu pobytu v RF, vystavuje se riziku přísného postihu ze strany orgánů státní moci a hrozí mu pokuta do výše 5 tisíc rublů, tj. cca 4 tisíce Kč.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu RF, zda se podmínky cest do RF nezměnily

Vnímání času
V Rusku je jiné vnímání času než ve střední Evropě. Poněkud benevolentnější vztah Rusů k času se zde projevuje nejen v osobní (ne)dochvilnosti, ale i v oficiálních situacích, jako je pracovní doba, úřední hodiny nebo třeba jízdní řád.

Při obchodních jednáních není výjimkou určité zdržení. Častým důvodem bývají dopravní problémy, zejména ve velkých městech (Moskva, Petrohrad atd.). Na druhé straně se slovní spojení „dopravní špička“ stalo eufemismem pro omluvu jakékoli nedochvilnosti. Od evropských partnerů ve však dochvilnost očekává, neboť v Evropě je to součást kulturních tradic a obchodních zvyklostí. Při plánování termínu schůzky ve velkoměstech je proto nutné zohlednit dopravní faktor a počítat s patřičnou (cca hodinovou) časovou rezervou.

Doprava
Cestuje-li občan ČR do RF motorovým vozidlem jako řidič, musí mít s sebou platný řidičský průkaz ČR a platný mezinárodní řidičský průkaz. Z praxe vyplývá, že místo mezinárodního řidičského průkazu je vhodnější mít u sebe kopii českého řidičského průkazu s ověřeným překladem do ruštiny, přičemž nejlépe je nechat překlad ověřit na Zastupitelském úřadě RF v Praze nebo Generálních konzulátech RF v Brně či Karlových Varech.

Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá, aby byl řidič vybaven rusky psanou plnou mocí majitele vozidla k jeho užívání (vzor viz http://gai.ru/warrant/). Pokud je plná moc psaná v češtině, musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v ruském vzoru a dále souhlas s vyvezením vozidla do zahraničí. Podpis na plné moci musí být notářsky ověřen.

Řidič motorového vozidla musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) platné pro území RF. Toto pojištění lze sjednat v denní dobu i na silničních hraničních přechodech do RF. České povinné ručení ani mezinárodně uznávaná "zelená karta" pro území RF neplatí.

Státní svátky

1., 2., 3., 4. a 5. ledna - Novoroční prázdniny
7. ledna – Narození Páně
23. února – Den obránců vlasti
8. března – Mezinárodní den žen
1. května – Svátek jara a práce
9. května – Den Vítězství
12. června - Den Ruska
4. listopadu – Den národní jednoty.

Telefonní čísla

01 Záchranná služba (včetně hasičů)
02 Milice (policie)
03 Lékařská pohotovost
04 Havarijní plynárenská služba
V Moskvě jsou pro všechny tyto služby a potřeby jednotná čísla:
911-82-41 z pevné linky
0911 a 112 z mobilního telefonu

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.